31 Tháng Một, 2020

Video TIẾNG ĐỨC – A1 (04) PHỦ ĐỊNH NICHT VÀ KEIN (NEGATION) | Học Tiếng Đức Online

#nichtvskein #phanbietnichtvakein #phudinh # phudinhnichtvakein #hoctiengduconline #dangoi