22 Tháng Ba, 2021

Xem 𝐆𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐤 𝐀𝟐 – 𝐓𝐞𝐢𝐥 𝟏 I Tổng hợp Ngữ pháp tiếng Đức A2 – Phần 1 🌷 Tam Nguyen

Bài học này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức Ngữ pháp tiếng Đức tổng hợp của trình độ A2. Sau đây là những nội dung có trong bài học: 1.Deklination von Artikeln: chia mạo từ 2. Interrogativartikel: quán từ nghi vấn 3. Modalverben im Präteritum: động từ khiếm khuyết ở thời quá khứ Präteritum…