2 Tháng Mười, 2019

Video TIẾNG ĐỨC : A1.5.1 – ĐỘNG TỪ TÁCH – Trennbare Verben | Học Tiếng Đức Online

ĐỘNG TỪ TÁCH - Trennbare Verben #dongtutach #trennbareverben #dongtutachtrongtiengduc #dangoi #tiengduconline #hoctiengduconline #tuhoctiengduc #tuhoctiengduconline #duhocduc