13 Tháng Mười, 2019

Video TIẾNG ĐỨC – A1 (03) CHIA ĐỘNG TỪ SEIN và HABEN | Học Tiếng Đức Online

CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ Ở QUÁ KHỨ PERFEKT TRONG TIẾNG ĐỨC: https://www.youtube.com/watch?v=gJ0Y-xNQiFY&list=UU0kr6GtyxIrAdVDmiQyo7Wg&index=11 CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ CÓ QUY TẮC TRONG TIẾNG ĐỨC (A1.1): https://www.youtube.com/watch?v=w9IV1SD4UTg&list=UU0kr6GtyxIrAdVDmiQyo7Wg&index=2 #cachchiadongtuhaben #cachchiadongtusein #cachchiadongtucoquytactrongtiengduc #dongtucoquytactiengduc #cachchiadongtutiengduc #tuhoctiengduconha #dangoi #tiengduconline #hoctiengduconline #tuhoctiengduc #tuhoctiengduconline #duhocduc