13 Tháng Mười, 2019

Video TIẾNG ĐỨC – A1 (03) CHIA ĐỘNG TỪ SEIN và HABEN | Học Tiếng Đức Online

CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ Ở QUÁ KHỨ PERFEKT TRONG TIẾNG ĐỨC: https://www.youtube.com/watch?v=gJ0Y-xNQiFY&list=UU0kr6GtyxIrAdVDmiQyo7Wg&index=11 CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ CÓ QUY TẮC TRONG TIẾNG ĐỨC (A1.1): https://www.youtube.com/watch?v=w9IV1SD4UTg&list=UU0kr6GtyxIrAdVDmiQyo7Wg&index=2 #cachchiadongtuhaben #cachchiadongtusein #cachchiadongtucoquytactrongtiengduc #dongtucoquytactiengduc #cachchiadongtutiengduc #tuhoctiengduconha #dangoi #tiengduconline #hoctiengduconline #tuhoctiengduc #tuhoctiengduconline #duhocduc
13 Tháng Mười, 2019

Video TIẾNG ĐỨC – A1 (02) CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ CÓ QUY TẮC TRONG TIẾNG ĐỨC | Học Tiếng Đức Online

TRONG VIDEO NÀY MÌNH CHIA SẼ CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ CÓ QUY TẮC TRONG TIẾNG ĐỨC Bạn nào muốn xem lại video đầu tiên về "Đại từ nhân xưng trong tiếng Đức" thì có thể xem ở đường link này: https://www.youtube.com/watch?v=_Eu4KGzj9uI&t=3s CÁC VIDEO KHÁC: https://www.youtube.com/channel/UC0kr6GtyxIrAdVDmiQyo7Wg/videos?view_as=subscriber #cachchiadongtucoquytactrongtiengduc #dongtucoquytactiengduc #cachchiadongtutiengduc #tuhoctiengduconha #dangoi #tiengduconline #hoctiengduconline #tuhoctiengduc #tuhoctiengduconline #duhocduc