Xem Tiếng Đức cơ bản: 40 cụm danh-động từ (Nomen-Verb-Verbindungen) quan trọng nhất trong tiếng Đức
29 Tháng Mười, 2019
Video 🎧 Luyện nghe tiếng Đức cùng mình | Tập 1
29 Tháng Mười, 2019

Video [Tiếng Đức Online] – Từ loại: Mạo từ, danh từ, đại từ , tân ngữ trực tiếp, tân ngữ gián tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *