29 Tháng Mười, 2019

Xem Tiếng Đức cơ bản: 40 cụm danh-động từ (Nomen-Verb-Verbindungen) quan trọng nhất trong tiếng Đức

- Đọc bài viết chi tiết tại: https://dattrandeutsch.com/ngu-phap/danh-dong-tu-trong-tieng-duc-nomen-verb-verbindungen/ - Sách Ngữ pháp tiếng Đức mình mới xuất bản: https://dattrandeutsch.com/sach-ngu-phap-tieng-duc/